Καταστατικό

   

Σύνδεσμος Ελλήνων Εισαγωγέων
Τροφίμων και Ποτών Εξωτερικού
(Association des Importateurs
Grecs des Aliments et Boissons Etrangères ASBL)

Μη κερδοσκοπικός σύνδεσμος
Ημερομηνία ίδρυσης: 11 Φεβρουαρίου 2013
Έδρα: L-5826, 40 Rue de Gasperich, Hesperange, Luxembourg

 

 Ο Σύνδεσμος απαρτίζεται από τα κατωτέρω πρόσωπα:

1. κ. Παύλος ΣΤΑΜΑΤΗΣ, έμπορος, γεννηθείς στις 20 Νοεμβρίου 1966 στο Bielefeld, (Γερμανία) , διεύθυνση  D-33609 Bielefeld, Stadheiderstrasse 3a.  
2. κ. Ιωάννης ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, έμπορος, γεννηθείς στις 20 Σεπτεμβρίου 1960 στο Μαυρέλι Τρικάλων (Ελλάδα), διεύθυνση κατοικίας D-22145 Hamburg, Bei der Neuen Münze 20.  
3. κ. Αριστοτέλης ΚΑΡΒΕΛΛΑΣ, έμπορος, γεννηθείς στις 24 Νοεμβρίου 1960 στην Αθήνα (Ελλάδα), διεύθυνση κατοικίας L-5826 Luxembourg, rue de Gasperich 40.  
4. κ. Δημήτριος ΣΟΓΑΝΤΖΗΣ, έμπορος, γεννηθείς στις 28 Ιουλίου 1958 στην Καβάλα (Ελλάδα), διεύθυνση κατοικίας D-2334 Vösendorf, Eisgrubengasse 2-6.  
5. κ. Νικόλαος ΚΟΚΟΖΗΣ, έμπορος, γεννηθείς στις 6 Ιανουαρίου 1973 στην Αρετούσσα, Θεσσαλονίκη (Ελλάδα), διεύθυνση κατοικίας D-65201 Wiesbaden, Saarbrucker Allee 7.  
6. κ. Μιχάλης ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ, έμπορος, γεννηθείς στις 5 Ιουνίου 1979 στη Νυρεμβέργη (Γερμανία), διεύθυνση κατοικίας D-90441 Nürnberg, Maybachstrasse 48.  
7. κ. Αλέξανδρος ΚΥΡΙΑΚΗΣ, έμπορος, γεννηθείς στις 13 Απριλίου 1977 στο Μανχάϊμ (Γερμανία), διεύθυνση κατοικίας D-68542 Heddesheim, Schultze-Delitzsch-Strasse 1.
 
8. κ. Μάριος ΚΑΛΟΙΔΑΣ, έμπορος, γεννηθείς στις 19 Οκτωβρίου 1957 στην Αθήνα (Ελλάδα), διεύθυνση κατοικίας D-60314 Frankfürt, Sonnmannstrasse 77.  
9. κ. Αθανάσιος ΠΡΟΣΜΑΣ, έμπορος, γεννηθείς στις 28 Φεβρουαρίου 1960 στη Νεάπολη Κοζάνης (Ελλάδα), διεύθυνση κατοικίας D-28197 Bremen, Simon Bolivar Strasse 53.  
10 κ. Νικόλαος ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ, έμπορος, γεννηθείς στις 22 Φεβρουαρίου 1957 στη Δράμα (Ελλάδα), διεύθυνση κατοικίας D-42697 Solingen, Bonnerstrasse 55.  
11 κ. Κοσμάς ΝΙΚΟΛΑΟΥ, έμπορος, γεννηθείς στις 4 Δεκεμβρίου 1974 στο Βούπερταλ (Ελλάδα), διεύθυνση κατοικίας D-40549 Düsseldorf, Heesenstrasse 90.
 
12 κ. Δημήτριος ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ, έμπορος, γεννηθείς στις 5 Ιουνίου 1979 στη Νυρεμβέργη (Ελλάδα), διεύθυνση κατοικίας D-80995 München, Karlsfeder Strasse 8.
 

 

Εμπορικό Μητρώο και Μητρώο Εταιρειών

F9437                             L130026555.04

Ημερομηνία  εγγραφής: 

12/02/2013                             

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Κεφάλαιο 1. Όνομα, έδρα, διάρκεια

Άρθρο 1.  Οσύνδεσμος  ονομάζεται  «ΣύνδεσμοςΕλλήνωνΕισαγωγέων  ΤροφίμωνκαιΠοτώνΕξωτερικού, ΜηΚερδοσκοπικόςΣύνδεσμος» (Association des Importateurs Grecs des Aliments et Boissons Etrangères ASBL)

Άρθρο 2. Η έδρα της εταιρείας   ορίζεται στη διεύθυνση L-1880 Luxembourg 179, rue Pierre Krier.

Άρθρο 3. Η διάρκεια  του  συνδέσμου είναι απεριόριστη.

Κεφάλαιο 2. Αντικείμενο

Άρθρο 4. Ο σύνδεσμος έχει κυρίως αντικείμενο:

 1.  Την διασφάλιση, προστασία και προώθηση των επαγγελματικών, οικονομικών,  κοινωνικών και ηθικών δικαιωμάτων των μελών του συνδέσμου, κυρίως μέσω της κοινής μελέτης  και της  θεώρησης των προβληματικών  που σχετίζονται με τον κλάδο σε γενική ή τοπική κλίμακα, τη θέσπιση δεοντολογικών  αρχών άσκησης  του επαγγέλματος  του εμπόρου και του εισαγωγέα και  την εγγύηση  της  επαγγελματικής αλληλεγγύης.
 2.  Τη στήριξη και την προώθηση της υγιεινής και ποιοτικής ελληνικής μεσογειακής διατροφής(πιστοποιημένης με το Σήμα ποιότητας ‘‘Mediterranean Greek Gastronomy Quality’’)στο εξωτερικό και την αντιπροσώπευση, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, των επιχειρήσεων μεδιεθνή δραστηριότητα και των κλάδων της οικονομίας στους οποίους αυτές οι επιχειρήσεις ανήκουν.
 3. Την ενεργή  συμμετοχή του συνδέσμου  στα σημαντικά  θέματα  της ελληνικής  εθνικής οικονομίας, που έχουν ως αντικείμενο  την οικονομική ανάπτυξη της  Ελλάδας γενικά και  την προώθηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων  και  υπηρεσιών και  των οικονομικών επενδύσεων στο εξωτερικό.
 4. Τη διαπραγμάτευση, τη συγκέντρωση και την ηλεκτρονική καταγραφή των προϊόντων γενικά και/ή των ποσοτήτων των προϊόντων που ενδιαφέρουν το σύνδεσμο.
 5. Τη μελέτη και την έρευνα των συνθηκών της αγοράς στον τομέα των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και των ελληνικών επενδύσεων στο εξωτερικό, τη συλλογή πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων που έχουν ως τελικό σκοπό την κατάρτιση των μελών του ως προς την ποιοτική προβολή και διάδοση της ελληνικής μεσογειακής γαστρονομίας, για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών του καταναλωτή σε καθημερινό επίπεδο, τη συμμετοχή σε επιτροπές καθορισμού οικονομικής πολιτικής και την παρέμβαση στον καθορισμό της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομικής πολιτικής στα θέματα που σχετίζονται με τους σκοπούς του συνδέσμου.
 6. Τη συνεργασία με ευρωπαϊκά όργανα, καθώς και με ενώσεις και οργανισμούς και εμπορικά επιμελητήρια άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών.
 7. Την εκμετάλλευση και αξιοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων με σκοπό την προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του συνδέσμου.
 8. Τη συμμετοχή με την ιδιότητα του μέλους, σε εθνικές και διεθνείς ενώσεις που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερείςσκοπούς.
 9. Ο σύνδεσμος πολιτικά και ιδεολογικά είναι ουδέτερος. Στους κόλπους του συνδέσμου οιαδήποτε δραστηριότητα σε αυτούς τους τομείς απαγορεύεται.

Κεφάλαιο 3. Μέλη, εισδοχή νέων μελών,  παραίτηση, αποκλεισμός και   συνδρομές 

Άρθρο   5.  Ο σύνδεσμος αποτελείται  από ενεργά  μέλη (ιδρυτικά   μέλη, κοινά μέλη, τα μέλη ευεργέτες) και από επίτιμα μέλη (μέλη επί τιμή), απαρτιζόμενα από εισαγωγείς και παραγωγούς.

Μεταξύ των ενεργών  μελών περιλαμβάνοντα:

Τα ιδρυτικά μέλη,

Τα απλά  μέλη τα οποία είναι   απλά μέλη τα οποία έχουν  ενταχθεί στον σύνδεσμο και καταβάλλουν  τη βασική ετήσια συνδρομή, και

Τα μέλη ευεργέτες. Μέλη ευεργέτες είναι  τα  ενεργά μέλη τα οποία καταβάλλουν  συνδρομή μεγαλύτερη από την ετήσια βασική  συνδρομή  η οποία υπερβαίνει  ένα ελάχιστο ποσό που ορίζεται    ετησίως από  το ΔΣ με τη διευκρίνιση  ότι το εν λόγω  ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο  από 1.000,00 Ευρώ ετησίως, ούτε να υπερβαίνει  το ποσό των 50.000,00 Ευρώ ετησίως. Η αξιολόγηση  της  ιδιότητας  του μέλους ευεργέτη  γίνεται σε ετήσια βάση.

Τα ενεργά μέλη μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Μόνον τα ενεργά μέλη  απολαμβάνουν   τα δικαιώματα και τα πλεονεκτήματα  που προβλέπει  ο περί μη κερδοσκοπικών συνδέσμων νόμος. Ο αριθμός τους  είναι  απεριόριστος χωρίς να μπορεί να είναι  μικρότερος  του επτά (7). 

Για να γίνει κάποιος δεκτός  ως ενεργό μέλος, πρέπει:

α)   να αποστείλει  γραπτή αίτηση στον Πρόεδρο  του Διοικητικού Συμβουλίου

β)   να έχει γίνει δεκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο

    γ)  να δεσμευτεί να   συνεισφέρει ενεργά  στον σύνδεσμο ή να έχει ιδιαίτερες αρετές  έναντι του συνδέσμου

δ)   να έχει καταβάλει  την ετήσια συνδρομή του.

ε)    το ποινικό του μητρώο να είναι λευκό, ιδίως δε να μη βαρύνεται με παραβάσεις οικονομικού χαρακτήρα.

 

Η ιδιότητα  του ενεργού μέλους  για όλες τις κατηγορίες  βεβαιώνεται  με  την έκδοση  ετήσιας  κάρτας  μέλους και με την εγγραφή στο μητρώο που τηρείται για αυτόν τον σκοπό.

Η λίστα των ενεργών μελών συμπληρώνεται σε ετήσια βάση με την αναγραφή με αλφαβητική σειρά των μεταβολών οι οποίες έλαβαν χώρα μεταξύ των ενεργών μελών εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από το πέρας της εταιρικής χρήσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να  απονείμει, τιμητικά, την ιδιότητα του επίτιμου μέλους  στα  φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, χωρίς να  λάβουν ενεργό  μέρος  στις δραστηριότητες  του συνδέσμου,  πρόσφεραν στον σύνδεσμο την υλική και ηθική στήριξή τους. 

Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται  από την καταβολή της ετήσιας  συνδρομής.

Άρθρο  6. Η Γενική Συνέλευση θα ορίζει τουλάχιστον ανά τρία (3) έτη το ποσό των ετήσιων συνδρομών που οφείλουν να καταβάλλουν τα ενεργά μέλη, και, ενδεχόμενα, την περίοδο καταβολής αυτών των συνδρομών.

Το ποσό της ετήσιας συνδρομής ορίζεται σε 500 Ευρώ για τους εμπόρους και 300 Ευρώ για τους παραγωγούς.

Αν δεν ορίζεται γραπτώς διαφορετικά, καμία ετήσια καταβληθείσα συνδρομή ή άλλο ποσό καταβληθέν στον σύνδεσμο ως συμμετοχή με την ιδιότητα του ενεργού μέλους δεν θα επιστρέφεται.

Άρθρο 7. Η ιδιότητα  του ενεργού μέλους  χάνεται:

α) με την εκούσια παραίτηση  που απευθύνεται   στο Διοικητικό Συμβούλιο.

β) με την μη καταβολή, στη λήξη της,  της ετήσιας  συνδρομής.

γ) Με απόφαση αποκλεισμού που λαμβάνει   η Γενική Συνέλευση  με πλειοψηφία  των  δύο τρίτων των ψήφων,   βάσει  έκθεσης  του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο  στην περίπτωση κατά την οποία:

1)  το μέλος του Συνδέσμου, αν και δεόντως κληθέν να το πράξει, αρνείται  να συμμορφωθεί στις διατάξεις του Καταστατικού,  στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

      2) κριθεί ότι το μέλος  του συνδέσμου με τη συμπεριφορά του  θέτει σε κίνδυνο  τα συμφέροντα ή τη φήμη  του συνδέσμου.

Η ιδιότητα  του μέλους ευεργέτη  χάνεται:

 α) με την εκούσια παραίτηση  που απευθύνεται   στο Διοικητικό Συμβούλιο.

  β) με την μη καταβολή, στη λήξη, του  ελάχιστου  ποσού που ορίζεται  από το Διοικητικό  Συμβούλιο για αυτόν τον σκοπό. 

          γ) με απόφαση αποκλεισμού που λαμβάνει   η Γενική Συνέλευση  με πλειοψηφία  των  τριών τετάρτων των ψήφων,   βάσει  έκθεσης  του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο  στην περίπτωση κατά την οποία:

  1) το μέλος ευεργέτης του Συνδέσμου, αν και δεόντως κληθείς να το πράξει, αρνείται  να συμμορφωθεί στις διατάξεις του Καταστατικού,  στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

  2) κριθεί ότι το μέλος  ευεργέτης του συνδέσμου με τη συμπεριφορά του  θέτει σε κίνδυνο  τα συμφέροντα ή τη φήμη  του συνδέσμου.

Οι περιπτώσεις απώλειας του ενεργού μέλους, στις οποίες γίνεται αναφορά στις υποπαραγράφους α και β ανωτέρω διαπιστώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο,ανά δύο (2) τουλάχιστον έτη, το λιγότερο ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η απόφαση αποκλεισμού δεν μπορεί να ληφθεί  από τη Γενική Συνέλευση πριν ο ενδιαφερόμενος  κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για να   παράσχεις εξηγήσεις.

Το παραιτηθέν ενεργό μέλος, το οποίο αποχωρεί ή  έχει αποκλεισθεί και  οι κληρονόμοι  αποβιώσαντος ενεργού μέλους, δεν έχουν κανένα  δικαίωμα  επί του εταιρικού  κεφαλαίου  και δεν μπορούν α αξιώσουν την επιστροφή των  συνδρομών που έχουν καταβληθεί. 

Δεν μπορούν ακόμη να ζητήσουν ούτε απόδοση λογαριασμών, ούτε σφράγιση ή σύνταξη απογραφής περιουσιακών στοιχείων του συνδέσμου, ούτε ανάμειξη με οιονδήποτε τρόπο στις υποθέσεις του συνδέσμου.

Κεφάλαιο 4. Διοίκηση

Άρθρο 8. Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτιζόμενο από μονό αριθμό πέντε (5) μελών, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) έχουν την ιδιότητα του εισαγωγέα και ένα (1) του παραγωγού. Τα πέντε (5) μέλη επιλέγονται ανάμεσα στα ενεργά μέλη και τα οποία εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των παρόντων ενεργών μελών. Η διάρκεια της θητείας τους είναι τριετής. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή από τη Γενική Συνέλευση.

Αν ένα Μέλος του ΔΣ απωλέσει την ιδιότητα του μέλους ευεργέτη κατά τη διάρκεια της θητείας του, θεωρείται αυτόματα παραιτηθέν από τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο.


Κάθε Μέλος του ΔΣ το οποίο χωρίς βάσιμο λόγο, δεν παρίσταται τουλάχιστον στο ήμισυ του αριθμού των συνεδριάσεων του ΔΣ, θεωρείται αυτόματα παραιτηθέν στο τέλος της ετήσιας χρήσης για την οποία πρόκειται.


Σε περίπτωση χηρείας μιας θέσης, θα γίνεται πλήρωση αυτής από το μέλος του ΔΣ που είναι εισαγωγέας και συγκέντρωσε τους αμέσως περισσότερους ψήφους κατά την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, όσον αφορά τις θέσεις των τεσσάρων (4) μελών του ΔΣ που είναι εισαγωγείς Αναφορικά με τη θέση του ενός (1) μέλους του ΔΣ που είναι παραγωγός, θα γίνεται πλήρωση αυτής
από το μέλος του ΔΣ που είναι παραγωγός και συγκέντρωσε τους αμέσως περισσότερους ψήφους κατά την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση.


Αν η χηρεία αφορά δύο ή περισσότερες θέσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκαλεί εντός μηνός έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα καλείται να προβεί στους διορισμούς οι οποίοι επιβάλλονται.

Άρθρο 9.  Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκλέγει από τα μέλη του Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Ταμία και Γραμματέα. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύνδεσμο και διευθύνει τις εργασίες του.

Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει ο Ταμίας και σε περίπτωση επίσης του Ταμία, ο/η Γραμματέας.


Το ΔΣ μπορεί να προσλάβει, είτε προσωρινά, είτε οριστικά, άτομα ακόμα και μη ενεργά μέλη, στα οποία αναθέτει ειδική αποστολή. Ωστόσο, αυτά τα άτομα δεν έχουν παρά μόνο συμβουλευτική ψήφο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 10. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή δύο (2) Μελών του ΔΣ οσάκις το συμφέρον του συνδέσμου το απαιτεί. Το ΔΣ δεν μπορεί έγκυρα να συσκεφθεί και να λάβει αποφάσεις παρά μόνο με πλειοψηφία των μελών του, παρούσα ή εκπροσωπούμενη αποκλειστικά από ένα άλλο Μέλος του ΔΣ. Ουδεμία χορηγούμενη εξουσιοδότηση ισχύει αν δεν δίδεται σε Μέλος του ΔΣ.


Οι εξουσιοδοτήσεις που δίδονται από ένα Μέλος του ΔΣ σε άλλο Μέλος του ΔΣ, πρέπει, επί ποινή ακυρότητας, να περιέχουν σαφή και ακριβή θέση του εξουσιοδοτούντος επί όλων των θεμάτων τα οποία θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ, όπως αυτά τα θέματα αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη της ημερομηνίας που αναγράφεται στην πρόσκληση που απευθύνει ο Πρόεδρος.


Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των Μελών τα οποία ψηφίζουν. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου ή αυτού ο οποίος τον αναπληρώνει υπερισχύει. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε πρακτικά τα οποία υπογράφει ο Πρόεδρος και ο /η Γραμματέας και από τους ψηφίσαντες όποιοι το επιθυμούν.


Τα αποσπάσματα ή αντίγραφα Πρακτικών τα οποία πρόκειται να προσκομιστούν ενώπιον της δικαιοσύνης ή ενώπιον άλλης αρχής, επικυρώνονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή από δύο (2) Μέλη του ΔΣ.

Άρθρο 11. Το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει τις ευρύτερες εξουσίες για τη διαχείριση των υποθέσεων του Συνδέσμου και την εκπροσώπησή του σε όλες τις δικαστικές ή εξωδικαστικές πράξεις. Οτιδήποτε δεν ορίζεται ρητά ότι ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης με το παρόν Καταστατικό ή τον νόμο, θα ανήκει στην αρμοδιότητα του ΔΣ.


Δύναται κυρίως να αποκτά, να πωλεί, να υποθηκεύει τα περιουσιακά στοιχεία του Συνδέσμου, να συνάπτει δάνεια ή να δέχεται οιεσδήποτε δωρεές και κληροδοτήματα με την επιφύλαξη των εγκρίσεων που προβλέπει η νομοθεσία.


Υποχρεούται να υποβάλει κάθε χρόνο στην έγκριση της Εξελεγκτικής Επιτροπής τον απολογισμό της χρήσης που έκλεισε και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης.


Θα μεριμνά για την αυστηρή τήρηση των διατάξεων που ορίζονται στα άρθρα 3, 9 και 10 του νόμου περί μη κερδοσκοπικών συνδέσμων.


Έναντι τρίτων, ο σύνδεσμος θα δεσμεύεται έγκυρα με την κοινή υπογραφή δύο Μελών του ΔΣ, εκ των οποίων υποχρεωτικά αυτή του Προέδρου του, χωρίς αυτοί να οφείλουν να αποδείξουν οιαδήποτε απόφαση, εξουσιοδότηση ή άλλη ειδική εξουσία.


Οι αγωγές, τόσο ως αιτών / ενάγων όσο και ως καθ’ ου η αίτηση / εναγόμενος υποβάλλονται ή υποστηρίζονται μόνον στο όνομα του συνδέσμου.

Άρθρο 12. Το ΔΣ μπορεί να εκχωρήσει, με δική του ευθύνη, τις εξουσίες του σε ένα ή περισσότερα από τα Μέλη του. Μπορεί επίσης να περιβάλλει με ορισμένες από τις εξουσίες του μια τεχνική Επιτροπή, αποτελούμενη από Μέλη του ΔΣ ή από ενεργά μέλη ή ακόμα και από άτομα τα οποία δεν είναι μέλη του Συνδέσμου.

Με την εξαίρεση της επιστροφής εξόδων τα οποία υπέστησαν με την ευκαιρία εκτέλεσης των καθηκόντων τους, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορούν να λαμβάνουν καμιά αμοιβή.

Κεφάλαιο  5 Γενική Συνέλευση

Άρθρο 13.  Για τα κατωτέρω θέματα χρειάζεται   σύσκεψη και απόφαση   της Γενικής Συνέλευσης:

 1. Τροποποίηση  Καταστατικού
 2. Εκλογή  και ανάκληση Μελών  του ΔΣ, τροποποίηση  της διάρκειας  της  θητείας τους καθώς και απαλλαγή των Μελών του ΔΣ
 3. Έγκριση απολογισμών  και προϋπολογισμών
 4. Διάλυση του Συνδέσμου
 5. Άσκηση πάσης άλλης εξουσίας  η οποία   θα τους έχει  εκχωρηθεί από τη νομοθεσία ή το Καταστατικό
 6. Εκλογή και ανάκληση  ελεγκτών, ορισμός της διάρκειας της θητείας τους, καθώς  και  η απαλλαγή  που  θα δίδεται στους ελεγκτές.  

Άρθρο 14.Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, με δημοσίευση της πρόσκλησης στον τύπο ή με επιστολή, απευθυνόμενη σε όλα τα ενεργά μέλη, τουλάχιστον οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η πρόσκληση θα περιέχει την ημερήσια διάταξη.

Σε περίπτωση σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης με φυσική παρουσία των μελών , τα έξοδα μετάβασης και διαμονής των μελών του Συνδέσμου στον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης βαρύνουν αποκλειστικά τα ίδια τα μέλη και όχι το Σύνδεσμο.

Οιαδήποτε πρόταση, υπογεγραμμένη από αριθμό ενεργών μελών ίσο με το εικοστό της τελευταίας ετήσιας λίστας, πρέπει να εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη. Τα ενεργά μέλη θα επιτρέπεται να εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση από άλλο ενεργό μέλος. Η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι γραπτή και να περιέχει σαφή και ακριβή θέση επί εκάστου θέματος που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη η οποία επισυνάπτεται στην επιστολή πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 15. Λόγω δυσκολίας σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης με φυσική παρουσία των μελών του Συνδέσμου, αυτή θα συγκαλείται κατά κανόνα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρό του, σε περίπτωση κωλύματος του πρώτου, με τηλεδιάσκεψη ή με τη χρήση άλλων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας που να επιτρέπουν την ταυτοποίηση των μελών της. Παρόλα αυτά, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, απαιτείται η φυσική παρουσία ενός (1) τουλάχιστον μέλους της Γενικής Συνέλευσης στην καταστατική έδρα του Συνδέσμου κατά την πραγματοποίησή της.

Κατά τη σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων με τηλεδιάσκεψη ή με τη χρήση άλλων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, τα ενεργά μέλη που συμμετέχουν σε αυτές θεωρούνται παρόντα στην καταστατική έδρα του Συνδέσμου κατά τον υπολογισμό των προϋποθέσεων παρουσίας και πλειοψηφίας.

Άρθρο 16. Το Διοικητικό Συμβούλιο ή ο Πρόεδρος θα ορίζουν ανά τρία (3) τουλάχιστον έτη και υποχρεωτικά, κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου του ημερολογιακού έτους, την ημερομηνία και τον τόπο της τακτικής Γενικής Συνέλευσης στην ημερήσια διάταξη της οποίας θα αναγράφεται μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 13 του ανωτέρω αναφερόμενου νόμου, η έγκριση του απολογισμού της κλειόμενης χρήσης και ο προϋπολογισμός της επόμενης χρήσης. Μετά την έγκριση του απολογισμού και του προϋπολογισμού, η Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία για την απαλλαγή των Μελών του ΔΣ , αν υπάρχει λόγος.

Εκτός από την τακτική Γενική Συνέλευση, γενικές συνελεύσεις μπορούν να συγκαλούνται ανάλογα με τις αναγκαιότητες και το συμφέρον του Συνδέσμου.

Άρθρο 17. Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή, σε περίπτωση κωλύματός του,ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ.

Ο Πρόεδρος ή αυτός ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα του Προέδρου, ορίζει τον Γραμματέα και δύο ψηφολέκτες οι οποίοι επιλέγονται από τα παρευρισκόμενα ενεργά μέλη τα οποία θα αποτελέσουν μαζί με τον πρόεδρο ή αυτόν ο οποίος εκπληρώνει τα καθήκοντά του, το προεδρείο.

Το προεδρείο θα συντάσσει τη λίστα παρουσίας και θα επικυρώνει την ακρίβειά της.

Άρθρο  18Άπαντα τα ενεργά μέλη, εφόσον έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους προς το Σύνδεσμο, έχουν ίσο δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των ψήφων των παρευρισκομένων ενεργών μελών, το όλον με την επιφύλαξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων παρουσίας και πλειοψηφίας σε περίπτωση τροποποίησης του Καταστατικού ή διάλυσης του Συνδέσμου, οι οποίες προϋποθέσεις προβλέπονται στα άρθρα 8 και 20 του τροποποιημένου νόμου περί μη κερδοσκοπικών συνδέσμων και ιδρυμάτων της 21ης Απριλίου 1928. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος εκείνου ο οποίος προεδρεύει της συνέλευσης υπερισχύει.

Παρόλα αυτά, κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας από τη Γενική Συνέλευση για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαίωμα ψήφου για την εκλογή των τεσσάρων (4) μελών που είναι εισαγωγείς, έχουν μόνο τα ενεργά μέλη του Συνδέσμου που είναι εισαγωγείς, ενώ για την εκλογή του ενός (1) μέλους που είναι παραγωγός, δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα ενεργά μέλη του Συνδέσμου που είναι παραγωγοί.Υποψηφιότητα για θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο έχει κάθε μέλος το οποίο είναι οικονομικά τακτοποιημένο και έχει παρέλθει ένα έτος μετά από την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής του σαν νέο μέλος.

 

Άρθρο 19Κατά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη ή με τη χρήση άλλων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, είναι δυνατόν η ψήφος των μελών να είναι επιστολική, υπό την προϋπόθεση οι αποφάσεις να λαμβάνονται με πλειοψηφία των ψήφων των παρευρισκομένων ενεργών μελών, το όλον με την επιφύλαξη των απαιτούμενων προϋποθέσεων παρουσίας και πλειοψηφίας σε περίπτωση τροποποίησης του Καταστατικού ή διάλυσης του Συνδέσμου.

Επιπρόσθετες προϋποθέσεις για την εγκυρότητα της επιστολικής ψηφοφορίας είναι να συντάσσεται εκ των προτέρων, να αποστέλλεται εγκαίρως και να έχει ληφθεί από τα ενεργά μέλη, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, με έξοδα του Συνδέσμου, έντυπο επιστολικής ψήφου. Το έντυπο αυτό μπορεί να είναι διαθέσιμο και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

Το έντυπο επιστολικής ψήφου, επί ποινή ακυρότητας της όλης διαδικασίας, πρέπει υποχρεωτικά να έχει το ακόλουθο περιεχόμενο :


1. Τα στοιχεία πλήρους ταυτοποίησης του Συνδέσμου και της Γενικής Συνέλευσης για την οποία έχει συνταχθεί το έντυπο επιστολικής ψήφου, τα οποία θα αναγράφονται στην κορυφή του εντύπου ;
2. Τμήμα που να επαρκεί για την καταγραφή από τα ενεργά μέλη, των στοιχείων πλήρους ταυτοποίησής τους, δηλαδή του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης κατοικίας τους, του προσωπικού τους κωδικού αριθμού μέλους στο Σύνδεσμο (εάν υπάρχει), καθώς και τον αριθμό του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους ;
3. Διεξοδική καταγραφή όλων των θεμάτων που τίθενται προς ψηφοφορία από τα ενεργά μέλη κατά την ημερήσια διάταξη ;
4. Λεπτομερή περιγραφή της διαδικασίας ψηφοφορίας, ώστε από αυτή να καθίσταται σαφές στα ενεργά μέλη του Συνδέσμου, ότι μπορούν να επιλέξουν μόνο μια από τις τρεις επιλογές ‘‘υπέρ’’, ‘‘κατά’’ ή ‘‘αποχή’’, επί ποινή ακυρότητας της ψήφου τους ;
5. Υπογραφή του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του ΔΣ στο τέλος του εντύπου, στην κάτω αριστερή θέση ; και
6. Υπογραφή του ενεργού μέλους του Συνδέσμου που ψηφίζει στο τέλος του εντύπου, στην κάτω δεξιά θέση.

 

Επί ποινή ακυρότητας της ψήφου, πρέπει το κάθε έντυπο επιστολικής ψήφου να έχει αποσταλλεί εγκαίρως στο Σύνδεσμο από τα ενεργά μέλη και να έχει ληφθεί απο τον πρώτο, το αργότερο μία (1) ημέρα πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης για την οποία έχει συνταχθεί, με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής και συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο προσωπικά από το κάθε ενεργό μέλος του Συνδέμου. Για την πλήρη διασταύρωση των στοιχείων ταυτοποίησης των ενεργών μελών, το έντυπο επιστολικής ψήφου πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από ένα επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου των εν λόγω μελών, καθώς και από ένα έγγραφο που να πιστοποιεί τη γνησιότητα της υπογραφής τους, υπογεγραμμένο από έναν συμβολαιογράφο ή από τις αστυνομικές αρχές.

Προκειμένου να συλλεχθούν, να πιστοποιηθούν και να καταμετρηθούν τα έντυπα επιστολικής ψήφου μετά την πραγματοποίηση της ψηφοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ορίζει εκ των προτέρων Επιτροπή Επιστολικής Ψηφοφορίας αποτελούμενη από τουλάχιστον δύο (2) μέλη του, εκ των οποίων το ένα θα έχει την ιδιότητα του Προέδρου, με ρόλο να συντονίζει τις εργασίες της Επιτροπής.

Έργο της ως άνω Επιτροπής είναι να συγκεντρώνει, να πιστοποιεί, να καταμετρά και να διαφυλάττει τα έντυπα επιστολικής ψηφοφορίας, να μεριμνά για την έγκαιρη διανομή τους στα ενεργά μέλη του Συνδέσμου και για τη μυστικότητα της ψήφου τους, καθώς και να συντάσσει τα Πρακτικά της επιστολικής ψηφοφορίας, τα οποία πρέπει να υπογράφονται, επί ποινή ακυρότητας της όλης διαδικασίας από τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη της Επιτροπής.

Κατά τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Επιστολικής Ψηφοφορίας ή το μέλος της Επιτροπής που τον αντικαθιστά, σε περίπτωση κωλύματός του, διαβιβάζει στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τις απαραίτητες πληροφορίες για την τήρηση των απαιτούμενων προϋποθέσεων παρουσίας και πλειοψηφίας των ενεργών μελών στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα αποτελέσματα της επιστολικής ψηφοφορίας για το κάθε ζήτημα της ημερήσιας διάταξης. Για τον σκοπό αυτόν, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα ενεργά μέλη του Συνδέσμου που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τη χρήση τηλεδιάσκεψης ή άλλων ηλεκτρονικων μέσων επικοινωνίας θεωρούνται παρόντα στην καταστατική έδρα του Συνδέσμου κατά τον υπολογισμό των προϋποθέσεων παρουσίας και πλειοψηφίας από την ως άνω Επιτροπή.

Άρθρο 20. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων καταχωρούνται σε Πρακτικά τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον/την Γραμματέα.

Newsletter

Το e-mail σας*
CAPTCHA Image
κωδικός captcha*
   επαναφόρτωση


Joomla 3.0 templates. All rights reserved.